Wij de scherpe inzichten. U een helder perspectief.

Sight is een niche kantoor op het gebied van bestuursrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Sight bedient voornamelijk commerciële bouw- en vastgoedpartijen.
Tot onze cliënten behoren onder meer aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, overheden en vastgoedgebruikers.

Wij kiezen voor een persoonlijke en pragmatische benadering. Door onze jarenlange ervaring zijn we bekend met de wereld van onze klanten.
Dit stelt ons in staat onze juridische expertise op een doortastende en relevante manier aan te wenden.

In die zin laten de advocaten van Sight zich misschien wel liever omschrijven als trusted advisors. Wij willen op een respectvolle manier samen optrekken, altijd met een heldere blik op het einddoel. Zo bent u als opdrachtgever gedurende het proces verzekerd van onze scherpe inzichten. Kritisch waar nodig en creatief waar mogelijk bieden wij een frisse, open en deskundige aanpak.

Welkom bij Sight.
Saskia Könemann

Saskia Könemann

Advocaat, Partner

Saskia is advocaat sinds 1998. Zij is gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht en staat met
name aannemers, opdrachtgevers en architecten bij. Saskia procedeert en adviseert in
geschillen rondom diverse besteksvormen waaronder traditionele UAV bestekken als Standaard
RAW en STABU, maar ook geïntegreerde contractvormen als UAV-GC. uitgebreid CV >
Sebastiaan Sellenraad

Sebastiaan Sellenraad

Advocaat, Partner

Sebastiaan is advocaat sinds 1999. Hij is gespecialiseerd in het civiele vastgoedrecht en houdt zich
vooral bezig met de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke projecten, daaraan gerelateerde
vastgoedtransacties en gebiedsontwikkelingen. Hij treedt met name op voor bouwende ontwikkelaars
en (institutionele) beleggers. uitgebreid CV >
Wyke de Vos

Wyke de Vos

Advocaat, Partner

Wyke is advocaat sinds 2006. Zij is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over bestemmingsplan- en vergunningenprocedures ten behoeve van bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen en de daarbij aan de orde zijnde milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten. Daarnaast adviseert zij in vastgoedtransacties over de publiekrechtelijke (RO) aspecten van de transactie. Wyke werkt met name voor bouwende ontwikkelaars en (institutionele) beleggers, maar zij staat ook overheden, notarissen, makelaars, architecten, belangenorganisaties en (institutionele) beleggers bij. Wyke heeft ook ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties. uitgebreid CV >
Anneke Franken van Bloemendaal

Anneke Franken van Bloemendaal

Advocaat, Partner

Anneke is advocaat sinds 2006. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, subsidies en milieurecht. Anneke adviseert en procedeert over bestemmingsplan- en vergunningenprocedures voor bijvoorbeeld kantoren, hotels, bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, retail- en logistieke projecten en transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Ook heeft zij ruime ervaring met grondexploitatie, planschade en milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten zoals stikstof, geluid, verkeer en parkeren. Zij publiceert en doceert regelmatig over deze onderwerpen. Anneke werkt met name voor bouwende ontwikkelaars en (institutionele) beleggers, maar zij staat ook overheden, notarissen, makelaars, architecten, vastgoedgebruikers en belangenorganisaties bij. Zij heeft ook ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties, zoals exploitatievergunningen, nadeelcompensatie, subsidies, de wet Bibob, Wet open overheid (voorheen Wob) en (de handhaving van) de Alcoholwet en Tabakswet. uitgebreid CV >
Hans Koolen

Hans Koolen

Advocaat, Partner

Hans is advocaat sinds 2014. Zijn aandachtsgebieden betreffen het ruimtelijk bestuursrecht, het omgevingsrecht, het milieurecht en bestuursrechtelijke handhaving. Hij adviseert en procedeert namens diverse partijen, waaronder particulieren, architecten, beleggingsmaatschappijen, vastgoedontwikkelaars en gemeenten. Hans heeft ruime ervaring in het procederen bij bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast publiceert hij geregeld in wetenschappelijke tijdschriften, geeft hij regelmatig cursussen/seminars en heeft hij een praktijkboek geschreven over het ruimtelijk overgangsrecht in bestemmings- en omgevingsplannen. uitgebreid CV >
Sanny van der Wiel

Sanny van der Wiel

Advocaat

Sanny is sinds februari 2021 als advocaat werkzaam bij Sight Advocaten. Daarvoor was zij ruim een jaar
werkzaam als juridisch medewerker bij Sight. Na het behalen van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
van Amsterdam, heeft Sanny haar studie vervolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar heeft zij zowel de master
Privaatrecht als de master Transnational Legal Studies behaald. Tijdens haar studie is Sanny werkzaam geweest als
juridisch medewerker bij de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer en heeft zij stage gelopen bij de juridische afdeling
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Specialismen

Bouwrecht

Sight adviseert aannemers en opdrachtgevers, adviseurs en architecten in alle fasen van het werk, van het contracteren tot de eindafrekening.
Sight is thuis in het verloop van het bouwproces en in de toegepaste standaard voorwaarden zoals de UAV, UAV-TI, UAV-GC, Standaard RAW,
STABU en de DNR.

Daarnaast behandelt Sight regelmatig geschillen op het gebied van het bouwrecht, zoals wijzigingen, meer- en minderwerk, stagnatie, bouwtijd,
(verborgen) gebreken en de stillegging of beëindiging van het werk. Het goed inschatten en vastleggen van de positie kan ertoe bijdragen om
in overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan voeren we zo nodig een procedure. We zijn zowel bedreven en ervaren in het
procederen bij de gewone rechter als bij diverse arbitrage-instituten.

Aanbestedingsrecht

Sight adviseert bedrijven bij de inschrijving op aanbestedingen, ook na de gunning. Waar nodig procederen wij over de gunning, meestal in kort
geding. Ook worden we geraadpleegd door aanbesteders bij het opstellen van aanbestedingsstukken en/of het nemen van de gunningsbeslissing.

Project- en gebiedsontwikkeling

Sight adviseert partijen die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoedobjecten, zoals kantoren, winkelcentra, hotels, distributie- en
datacentra en woningen. Ook adviseert Sight over gebiedsontwikkeling, met name waar het de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden betreft.
We hebben veel kennis van en ervaring met de herontwikkeling van objecten met verdeeld eigendom, zoals winkelcentra in VvE of CVvE-verband
en (voormalige) bedrijventerreinen.

Vastgoedtransacties

In het verlengde van de projectontwikkelingspraktijk adviseert Sight over de aankoop en verkoop van vastgoed, met name waar het de koop van
nog niet (volledig) gerealiseerd vastgoed betreft. Sight heeft ervaring met de aankoop en verkoop van kantoren, hotels, industrieel vastgoed,
distributiecentra, bouwlocaties, leisure objecten en winkelcentra.

Huur

Sight adviseert (en procedeert waar nodig) over diverse aspecten van het huurrecht, met name over onderwerpen die raakvlakken hebben met
projectontwikkeling en vastgoedtransacties, zoals huurbeëindiging, renovatie en dringend eigen gebruik.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Bij de ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen. Sight adviseert en procedeert in dit verband over bestemmingsplannen, vergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan, bescherming van natuurwaarden, milieueffectrapportages, bouw- en monumentenvergunningen, duurzaamheidseisen, vergunningen op grond van de Huisvestingswet en allerlei andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en de exploitatie van bedrijven of het gebruik van gebouwen.

Algemeen bestuursrecht

Naast advisering en processuele bijstand op het terrein van het omgevingsrecht adviseert Sight tevens over het algemeen bestuursrecht, zoals toezicht, handhaving en bestuurlijke boetes, subsidierecht, openbare orde, de Wet open overheid en de Wet Bibob.

Vacatures

Wil jij meebouwen aan onze groeiende praktijk?

Sight is een niche kantoor op het gebied van bestuursrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Sight bedient voornamelijk commerciële bouw- en vastgoedpartijen. Tot onze cliënten behoren onder meer aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, overheden en vastgoedgebruikers.

Op dit moment bestaat ons kantoor uit vijf ervaren advocaten, ondersteund door een advocaat-stagiaire, een office manager en een secretaresse. Wil jij meebouwen aan onze groeiende praktijk of meer weten over Sight, dan kun je contact opnemen met Saskia Könemann, Sebastiaan Sellenraad of Wyke de Vos. Hun contactgegevens vind je op deze site.

Contact

Concertgebouwplein 15 H
1071 LL Amsterdam
T +31(0)20 26 18 320
F +31(0)20 26 18 321
E info@sight.law
Download routebeschrijving